לקבלת הפיצוי המגיע לכם התקשרו כבר עכשיו
צרו קשר

מדוע אנחנו?

בזכות הניסיון וההיכרות רבי השנים שלנו עם חברות הביטוח, אנו מצליחים להשיג ללקוחות פיצוי גם במקרים שבהם איש לא האמין שהדבר יתאפשר. מכתבי התודה ולחיצות היד הנרגשות שאנו מקבלים מהם בסוף התהליך הן הדלק לפעילות שלנו.
וידאו

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים – השוואה במקרה של תביעת ביטוח

קרן פנסיה וביטוח מנהלים הן תכניות פנסיונית אשר נועדו לספק לנו, לצד חיסכון לגיל הפנסיה, גם פתרון לסיכוני מוות ונכות.
במאמר זה ננסה להוכיח מדוע הביטוח במסגרת ביטוח מנהלים עדיף בהרבה על ביטוח במסגרת פנסיה במקרה של תביעת ביטוח.
תחילה להגדרות:
קרן פנסיה הינה קופה בה נצברים חסכונות לזכותו של העובד. גם העובד עצמו וגם המעסיק מפרישים לקרן כספים והם מיועדים לתשלום פנסיה חודשית לעובד. סוגי פנסיות שמשלמת הקרן: פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.

ביטוח מנהלים הינו שם קוד לפוליסת ביטוח חיים עם חיסכון, אשר התשלומים אליה מבוצעים על ידי עובד ומעסיקו. מדובר בביטוח, הכולל מרכיב חסכון ומכסה תביעות ביטוח של מוות ואובדן כושר עבודה. הפוליסה יכולה להוות חלופה של תכנית פנסיה או להשלימה.

ההתקשרות בביטוח מנהלים הינה חוזה. בקרן הפנסיה – תקנון. לכך משמעויות כמפורט להלן:

1. בביטוח מנהלים קיימת גמישות רבה בקביעת סכום הביטוח לנכות ולמוות. בקרן פנסיה, לעומת זאת, הגמישות חלקית – ניתן לבחור במסלול הביטוח מתוך מספר מסלולי ביטוח שהקרן מציעה.

2. בקרן פנסיה קיים ביטוח הדדי. המשמעות, כלל העמיתים מבטחים את היחיד. בביטוח מנהלים עובר הסיכון מהמבוטח למבטח. המשמעות, בקרן הפנסיה חשופים העמיתים לתשואה דמוגרפית.

3. בשל כך שבקרן הפנסיה הביטוח הנו הדדי ובשל התלות במשרד האוצר, האפשרות של הקרן להתפשר בתביעת ביטוח היא מוגבלת ולרוב בלתי אפשרית. בביטוח מנהלים, בו הסיכון חל על המבטח, היכולת של חברת הביטוח לקנות סיכון הנה בלתי מוגבלת. משכך יכול המבוטח לסיים ה"רומן" עם חברת הביטוח ולפתוח בדף חדש נטול מעקבים ובדיקות. זאת לעומת "חתונה קתולית" במהלכה עובר כל מי שתובע תביעת ביטוח, חוויה משפילה בה בודקים אותו כל כמה חודשים.

4. עד לינואר 2013, היתרון העיקרי של ביטוח המנהלים היה נעוץ במקדם קצבה מובטח מראש. ביולי 2012 החליט עודד שריג, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, לבטל את האפשרות להצטרף לביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח מראש והוא יתאפשר, במקרים מאוד מסויימים, מה שעדיין מהווה הטבה במקרה של תביעת ביטוח במקרה של מוות, לעומת תביעת ביטוח שארים בקרן פנסיה.

5. בביטוח מנהלים, למבוטח הזכות לקבוע את המוטבים למקרה של תביעת ביטוח בשל מות המבוטח – הזכאים לתגמולי הביטוח (למעט פיצויים). בקרן פנסיה אין לעמית יכולת לקבוע את הזכאים לקצבת השאירים והם מוגדרים בתקנון – בן זוג, ילד והורה.

6. לביטוח המנהלים יתרון בהגדרה של אובדן כושר עבודה במקרה של תביעת ביטוח נכות– ניתן להרחיב ביטוח זה כך שחברת הביטוח תשלם למבוטח כסף אם הוא לא יכול לעבוד בעבודתו, אף כשיכול לעבוד בעבודה אחרת (אובדן כושר עבודה מקצועי). עבור עובדים בגיל צעיר, זהו דבר משמעותי, אשר יכול להבטיח להם הכנסה עתידית במקרה של אובדן כושר לעסוק בעבודתם, במקצועם. ברירת המחדל של קצבת הנכות של קרן פנסיה הוא כיסוי לאובדן כושר עבודה "לעיסוק סביר אחר". כלומר, אם מורה כבר לא יוכל לעסוק בהוראה אבל יכול להיות פקיד הסיכוי שיקבל פיצוי בתביעת ביטוח בביטוח מנהלים, גדול מזה של תביעת ביטוח בקרן פנסיה. יחד עם זאת, יש לזכור כי הביטוח "המקצועי" מוגבל לאבדן הכנסה של 3-5 שנים.

7. גובה הקצבה במקרה של "אירוע ביטוחי" בביטוח מנהלים הוא לפי הסכום שנקבע בפוליסה. בקרן פנסיה גובה הקצבה היא אחוז מהשכר המבוטח (השכר שלפיו מפרישים) כתלות בגיל הצטרפות לקרן, למשל מצטרף בגיל 30 יקבל בתביעת ביטוח 75% משכרו, ואילו מי שהצטרף בגיל 50 יקבל בתביעת ביטוח 25% מהשכר המבוטח.

8. ביטוח מנהלים מאפשר גמישות רבה בנוגע לסכום המופקד מדי חודש לטובת הביטוח, קרנות הפנסיה מציעות מספר מסלולים מוגדרים מראש. כך בתביעת ביטוח במקרה של מוות אין הגבלה לסכום הביטוח ואילו בתביעת ביטוח של שארים בקרן פנסיה הסכום מוגבל.

9. בקרן פנסיה נהוגה תקופת אכשרה של 5 שנים. בתקופת האכשרה הכיסוי הביטוחי אינו חל על תביעות ביטוח הנובעות ממחלה קיימת. שיטה זו עדיפה עבור מבוטחים שמצב בריאותם אינו תקין, כיוון שהיא מאפשרת להצטרף לביטוח ללא תוספת רפואית. הקרן אינה נוהגת לדחות מראש מבוטח בשל סיבה בריאותית.
בביטוח מנהלים נהוגה שיטה של חיתום מראש כלומר, המבוטח מצהיר על מצב בריאותו ובהתאם, חברת הביטוח מחליטה האם לקבלו לביטוח ובאילו תנאים. כיום, בקרן פנסיה יש מסלול של חיתום ובמצב כזה תנאי המבוטח יהיו דומים לתנאי המבוטח שעבר חיתום בביטוח מנהלים. המדובר במצב עדיף במקרה של תביעת ביטוח שכן במקרה של ביטוח מנהלים ניתן לסמוך על חוק חוזה הביטוח המאפשר למבטח להסתמך על מצב רפואי קודם רק משך 3 שנים מיום תחילת הביטוח (ללא צורך להוכיח מרמה).

10. בכל תביעת ביטוח, ההחלטה על זכאות לפיצוי/קצבה נעשית לאחר בדיקה רפואית. בקרן פנסיה ההחלטה נעשית בפני ועדה רפואית מטעם הקרן, והערעור על ההחלטה נבדק ע"י וועדה לעררים בתוך הקרן. על הועדה לעררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה, בשאלה משפטית בלבד. אשר למעמדן של הוועדות הרפואיות הפועלות מכוח תקנוניהן של קרנות הפנסיה כבר נפסק כי ביה"ד אינו "הפורום הראוי" לקביעות אלה והוא אינו בא במקום אחת הוועדות הרפואיות. ביה"ד מפעיל ביקורת שיפוטית על החלטות הוועדות, אך בהיותן גופים מעין שיפוטיים היקף הביקורת מצטמצם לעילות החריגה מסמכות והפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי. כשביה"ד קובע כי נפלו פגמים בהחלטת הועדה לעררים מוחזר עניינו של המערער לוועדה לעררים. בכל תביעת ביטוח מכל סוג שהוא בביטוח מנהלים, ניתן לתקוף התביעה של רופא חברת הביטוח באמצעות חוו"ד פרטית ולבקש מהשופט הכרעה של בית משפט בכל עניין רלוונטי.

11. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), תשמ"ו-1986, מוציא קופת גמל לקצבה מתחולתו של חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981. משכך, בתביעת ביטוח, שמקורה בקרן פנסיה, לא ניתן להסתמך על הכרעות המפקח על הביטוח, מקום שהכרעות המפקח משתמשות בחוק חוזה הביטוח כמקור הסמכות. בכל תביעת ביטוח הנובעת מביטוח מנהלים, חל חוק חוזה הביטוח ובכך יתרון למבוטח בתביעת ביטוח הרשאי להסתמך על פסיקה ענפה וכן, על הנחיות המפקח על הביטוח.

12. בתביעת ביטוח מסוג פנסיית נכות, קרן הפנסיה מקזזת דמי פגיעה המשולמים ע"י המוסד לביטוח לאומי עקב תאונת עבודה מהסכום שהעמית זכאי לקבל מקרן הפנסיה. בתביעת ביטוח מסוג אבדן כושר עבודה בביטוח מנהלים, נהוג לכלול כיסוי המבטל את סעיף הקיזוז.
המדובר בהטבה מאוד משמעותית! מקור השוני נעוץ בחקיקה מנדטורית מפקודת הנזיקין בה נקבע כי לא מקזזים בסכומי כסף אשר מגיעים לניזוק מכוח חוזה ביטוח.

13. קיימת אי אחידות והעדר הכרעה בפסיקה בנושא אולם ניתן לומר כי בתביעת ביטוח מנהלים תקבל את הפיצוי בלי להתחשב בתביעה נזיקית ובפיצוי המגיע לך מהגורם המזיק. בקרן הפנסיה יבקש המזיק לקזז מהפיצוי שלך את מה שקיבלת מקרן הפנסיה. גם כאן המדובר בהבדל העשוי להיות מאוד מאוד משמעותי מבחינה כספית. לעתים המדובר במאות אלפי שקלים.

14. טיפול בתביעות ביטוח שמקורן בקרן פנסיה הנו מסורבל – הטיפול בתביעת ביטוח כפוף למורכבותו של תקנון הקרן, הקובע הוראות וכללים נוקשים. ההתנהלות מול קרן הפנסיה היא שבלונית.
פעמים רבות מקבלים תשובות דרקוניות, שבכדי לתקוף אותן יש להגיש תביעה לבית הדין לעבודה המאוד עמוס. בתביעת ביטוח מנהלים אינך נדרש למלא אין ספור טפסים, לצרף אין ספור אישורים ולייגע עצמך בשיחות בלתי אפשריות עם פקידים.
עורך דין פנסיה מטעמך, יכול בתוך זמן קצר מאוד פשוט להגיש תביעה לכל בית משפט אזרחי בארץ. אשמח לעמוד לרשותכם בכל הקשור לנושא.

 

לקוחות ממליצים